Albansk nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Zero -
1 Ett Një -
2 To Dy -
3 Tre Tre -
4 Fire Katër -
5 Fem Pesë -
6 Seks Gjashtë -
7 Sju Shtatë -
8 åtte Tetë -
9 Ni Nëntë -
10 Ti Dhjetë -
11 Elleve Njëmbëdhjetë -
12 Tolv Dymbëdhjetë -
13 Tretten Trembëdhjetë -
14 Fjorten Katërmbëdhjetë -
15 Femten Pesëmbëdhjetë -
16 Seksten Gjashtëmbëdhjetë -
17 Seventeen Shtatëmbëdhjetë -
18 Atten Tetëmbëdhjetë -
19 Nitten Nëntëmbëdhjetë -
20 Tjue Njëzet -
21 Tjueen Njëzet e një -
22 Tjueto Njëzet e dy -
23 Tjuetre Njëzet e tre -
24 Tjuefire Njëzet e katër -
25 Tjuefem Njëzet e pese -
26 Tjueseks Njëzet e gjashtë -
27 Tjue sju Njëzet e shtatë -
28 Tjueåtte Njëzet e tetë -
29 Tjueni Njëzet e nëntë -
30 Tretti Tridhjetë -
31 Trettien Tridhjetë një -
32 Tretti to Tridhjetë e dy -
33 Trettitre Tridhjetë e tre -
34 Trettifire Tridhjetë e katër -
35 Trettifem Tridhjetë e pesë -
36 Trettiseks Tridhjetë e gjashtë -
37 Trettisyv Tridhjetë e shtatë -
38 Trettiåtte Tridhjetë e tetë -
39 Tretti ni Tridhjetë e nëntë -
40 Førti Dyzetë -
41 Førti ett Dyzet e një -
42 Førtito Dyzet e dy -
43 Førtitre Dyzet e tre -
44 Førti fire Dyzet e katër -
45 Førtifem Dyzet e pesë -
46 Førti seks Dyzet e gjashtë -
47 Førti syv Dyzet e shtatë -
48 Førtiåtte Dyzet e tetë -
49 Førti ni Dyzet e nëntë -
50 Femti Pesëdhjetë -
51 Femtien Pesëdhjetë e një -
52 Femtito Pesëdhjetë e dy -
53 Femtitre Pesëdhjetë e tre -
54 Femtifire Pesëdhjetë e katër -
55 Femtifem Pesëdhjetë e pesë -
56 Femtiseks Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Femti sju Pesëdhjetë e shtatë -
58 Femtiåtte Pesëdhjetë e tetë -
59 Femtini Pesëdhjetë e nëntë -
60 Seksti Gjashtëdhjetë -
61 Sekstien Gjashtëdhjetë e një -
62 Sekstito Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sekstitre Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sekstifire Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sekstifem Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sekstiseks Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sekstisju Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sekstiåtte Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sekstini Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sytti Shtatëdhjetë -
71 Syttiett Shtatëdhjetë e një -
72 Syttito Shtatëdhjetë e dy -
73 Sytti tre Shtatëdhjetë e tre -
74 Syttifire Shtatëdhjetë e katër -
75 Syttifem Shtatëdhjetë e pesë -
76 Syttiseks Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Seventy Seven Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sytti åtte Shtatëdhjetë e tetë -
79 Syttini Shtatëdhjetë e nëntë -
80 åtti Tetëdhjetë -
81 åttien Tetëdhjetë e një -
82 åttito Tetëdhjetë e dy -
83 åttitre Tetëdhjetë e tre -
84 åtti fire Tetëdhjetë e katër -
85 åttifem Tetëdhjetë e pesë -
86 åttiseks Tetëdhjetë e gjashtë -
87 åtti sju Tetëdhjetë e shtatë -
88 åttiåtte Tetëdhjetë e tetë -
89 åtti ni Tetëdhjetë e nëntë -
90 Ninety Nëntëdhjetë -
91 Nitti ett Nëntëdhjetë e një -
92 Nittito Nëntëdhjetë e dy -
93 Nitti tre Nëntëdhjetë e tre -
94 Nittifire Nëntëdhjetë e katër -
95 Nittifem Nëntëdhjetë e pesë -
96 Nitti seks Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Nitti sju Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Nittiåtte Nëntëdhjetë e tetë -
99 Nittini Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Ett hundre Njëqindë -