Armensk nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null զրո -
1 Ett մեկ -
2 To երկու -
3 Tre երեք -
4 Fire չորս -
5 Fem հինգ -
6 Seks վեց -
7 Sju յոթ -
8 åtte ութ -
9 Ni ինը -
10 Ti տասը -
11 Elleve տասնմեկ -
12 Tolv տասներկու -
13 Tretten տասներորդ -
14 Fjorten տասնչորս -
15 Femten տասնհինգ -
16 Seksten տասնվեց -
17 Seventeen տասնյոթ -
18 Atten տասնութ -
19 Nitten տասնինն -
20 Tjue քսան -
21 Tjueen քսան -
22 Tjueto քսան երկու -
23 Tjuetre քսաներեք -
24 Tjuefire քսանչորս -
25 Tjuefem քսանհինգ -
26 Tjueseks քսանվեց -
27 Tjue sju քսան յոթ -
28 Tjueåtte քսան ութ -
29 Tjueni քսանինը -
30 Tretti երեսուն -
31 Trettien երեսուն մեկ -
32 Tretti to երեսուն երկու -
33 Trettitre երեսուն երեք -
34 Trettifire երեսուն չորս -
35 Trettifem երեսուն հինգ -
36 Trettiseks երեսուն վեց -
37 Trettisyv երեսուն յոթ -
38 Trettiåtte երեսուն ութ -
39 Tretti ni երեսուն ինը -
40 Førti քառասուն -
41 Førti ett քառասունմեկ -
42 Førtito քառասուներկու -
43 Førtitre քառասուներեք -
44 Førti fire քառասունչորս -
45 Førtifem քառասունհինգ -
46 Førti seks քառասունվեց -
47 Førti syv քառասունյոթ -
48 Førtiåtte քառասունութ -
49 Førti ni քառասուն ինը -
50 Femti հիսուն -
51 Femtien հիսունմեկ -
52 Femtito Հիսուն երկու -
53 Femtitre Հիսուն երեք -
54 Femtifire հիսունչորս -
55 Femtifem հիսունհինգ -
56 Femtiseks հիսուն վեց -
57 Femti sju հիսունյոթ -
58 Femtiåtte հիսուն ութ -
59 Femtini հիսուն ինը -
60 Seksti վաթսուն -
61 Sekstien վաթսուն մեկ -
62 Sekstito վաթսուն երկու -
63 Sekstitre վաթսուն երեք -
64 Sekstifire վաթսուն չորս -
65 Sekstifem վաթսուն հինգ -
66 Sekstiseks վաթսուն վեց -
67 Sekstisju վաթսուն յոթ -
68 Sekstiåtte վաթսունութ -
69 Sekstini վաթսունինը -
70 Sytti յոթանասուն -
71 Syttiett յոթանասուն մեկ -
72 Syttito յոթանասուն երկու -
73 Sytti tre յոթանասուն երեք -
74 Syttifire յոթանասուն չորս -
75 Syttifem յոթանասուն հինգ -
76 Syttiseks յոթանասուն վեց -
77 Seventy Seven յոթանասուն յոթ -
78 Sytti åtte յոթանասունութ -
79 Syttini յոթանասուն ինը -
80 åtti ութսուն -
81 åttien ութսուն մեկ -
82 åttito ութսուն երկու -
83 åttitre ութսուն երեք -
84 åtti fire ութսունչորս -
85 åttifem ութսունհինգ -
86 åttiseks ութսուն վեց -
87 åtti sju ութսուն յոթ -
88 åttiåtte ութսուն ութ -
89 åtti ni ութսուն ինը -
90 Ninety իննսուն -
91 Nitti ett իննսուն մեկ -
92 Nittito իննսուն երկու -
93 Nitti tre իննսուն երեք -
94 Nittifire իննսուն չորս -
95 Nittifem իննսունհինգ -
96 Nitti seks իննսունվեց -
97 Nitti sju իննսուն յոթ -
98 Nittiåtte իննսուն ութ -
99 Nittini իննսուն ինը -
100 Ett hundre հարյուր -