Esperanto nummer fra 1 til 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Nulo -
1 Ett Unu -
2 To Du -
3 Tre Tri -
4 Fire Kvar -
5 Fem Kvin -
6 Seks Ses -
7 Sju Sep -
8 åtte Ok -
9 Ni Naŭ -
10 Ti Dek -
11 Elleve Levas -
12 Tolv Dekdu -
13 Tretten Thirteen -
14 Fjorten Dek kvar -
15 Femten Dek kvin -
16 Seksten Dekses -
17 Seventeen Deksep -
18 Atten Dekok -
19 Nitten Deknaŭ -
20 Tjue Dudek -
21 Tjueen Dudek unu -
22 Tjueto Dudek du -
23 Tjuetre Dudek tri -
24 Tjuefire Dudek kvar -
25 Tjuefem Dudek kvin -
26 Tjueseks Dudek ses -
27 Tjue sju Dudek sep -
28 Tjueåtte Dudek ok -
29 Tjueni Dudek naŭ -
30 Tretti Tridek -
31 Trettien Tridek unu -
32 Tretti to Tridek du -
33 Trettitre Tridek tri -
34 Trettifire Tridek kvar -
35 Trettifem Tridek kvin -
36 Trettiseks Tridek ses -
37 Trettisyv Tridek sep -
38 Trettiåtte Tridek ok -
39 Tretti ni Tridek naŭ -
40 Førti Kvardek -
41 Førti ett Kvardek unu -
42 Førtito Kvardek du -
43 Førtitre Kvardek tri -
44 Førti fire Kvardek kvar -
45 Førtifem Kvardek kvin -
46 Førti seks Kvardek ses -
47 Førti syv Kvardek sep -
48 Førtiåtte Kvardek ok -
49 Førti ni Kvardek naŭ -
50 Femti Kvindek -
51 Femtien Kvindek unu -
52 Femtito Kvindek du -
53 Femtitre Kvindek tri -
54 Femtifire Kvindek kvar -
55 Femtifem Kvindek kvin -
56 Femtiseks Kvindek ses -
57 Femti sju Kvindek sep -
58 Femtiåtte Kvindek ok -
59 Femtini Kvindek naŭ -
60 Seksti Sesdek -
61 Sekstien Sesdek unu -
62 Sekstito Sesdek du -
63 Sekstitre Sesdek tri -
64 Sekstifire Sesdek kvar -
65 Sekstifem Sesdek kvin -
66 Sekstiseks Sesdek ses -
67 Sekstisju Sesdek sep -
68 Sekstiåtte Sesdek ok -
69 Sekstini Sesdek naŭ -
70 Sytti Sepdek -
71 Syttiett Sepdek unu -
72 Syttito Sepdek du -
73 Sytti tre Sepdek tri -
74 Syttifire Sepdek kvar -
75 Syttifem Sepdek kvin -
76 Syttiseks Sepdek ses -
77 Seventy Seven Sepdek sep -
78 Sytti åtte Sepdek ok -
79 Syttini Sepdek naŭ -
80 åtti Okdek -
81 åttien Okdek unu -
82 åttito Okdek du -
83 åttitre Okdek tri -
84 åtti fire Okdek kvar -
85 åttifem Okdek kvin -
86 åttiseks Okdek ses -
87 åtti sju Okdek sep -
88 åttiåtte Okdek ok -
89 åtti ni Okdek naŭ -
90 Ninety Naŭdek -
91 Nitti ett Naŭdek unu -
92 Nittito Naŭdek du -
93 Nitti tre Naŭdek tri -
94 Nittifire Naŭdek kvar -
95 Nittifem Naŭdek kvin -
96 Nitti seks Naŭdek ses -
97 Nitti sju Naŭdek sep -
98 Nittiåtte Naŭdek ok -
99 Nittini Naŭdek naŭ -
100 Ett hundre Cent -